Statuten

Statuten der VERENIGING WIJKOVERLEG OUD-WEST

In 1977 zijn de statuten van de Vereniging Wijkoverleg Oud West vastgelegd in 31 artikelen. Hierin zijn onderwerpen benoemd als doel, middelen, bestuur, werkgroepen, leden, vergadering en nog veel meer.

Naam, Zetel, Doel en Middelen

Artikel 1

De vereniging draagt de naam Vereniging Wijkoverleg Oud West. De vereniging heeft haar zetel te Zaandam, Gemeente Zaanstad.

Artikel 2

Het doel van de vereniging is, door bevordering van onderlinge kontakten tussen de wijkbewoners, algemeen onderkende problemen in de wijk tot oplossing te brengen en initiatieven tot stand te brengen, die bijdragen tot het verwezenlijken van een optimaal leef- en woonklimaat in de wijk.

Artikel 3

De vereniging richt zich met het in artikel 2 omschreven doel op dat deel van Zaandam, dat begrensd wordt door de Zaan, de Gedempte Gracht, de Provinciale weg en de Vincent van Goghweg. In deze statuten wordt dit deel van Zaandam aangeduid als “de wijk”.

Artikel 4

De vereniging tracht haar doel te bereiken door gebruik te maken van de volgende haar ten dienste staande middelen:

 1. het houden van vergaderingen en beleggen van besprekingen tussen wijkbewoners;
 2. het geven van voorlichting over onderwerpen die in relatie staan tot de doelstelling;
 3. het ontwerpen van plannen en het ter bevoegde plaatse ter kennis brengen van deze plannen;
 4. het plegen van overleg met gemeentelijke en andere instanties over wijkaangelegenheden;
 5. het voeren van acties ten behoeve van daarvoor in aanmerking komende onderwerpen;
 6. het adviseren van bewoners inzake hun belangen;
 7. het houden van opiniepeilingen en enquêtes onder de bewoners;
 8. het oprichten, beheren en/of exploiteren of doen oprichten van accommodaties in de wijk voor sociale en culturele doeleinden;
 9. andere wettige middelen, die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Leden en donateurs

Artikel 5

De vereniging kent gewone leden en buitengewone leden. Leden zijn natuurlijke personen, woonachtig in de wijk, die aan de vereniging te kennen hebben gegeven als lid te willen toetreden, en als zodanig zijn toegelaten.

Buitengewone leden zijn zij, die elders woonachtig zijn, maar met de wijk dusdanige relaties onderhouden dat zij het buitengewoon lidmaatschap der vereniging kunnen verlangen, en als zodanig zijn toegelaten.

Artikel 6

Over de toelating van leden en buitengewone leden beslist het Bestuur. Bij niet-toelating door het Bestuur kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten. Behalve in die gevallen, waarin dat in deze statuten uitdrukkelijk anders is geregeld, hebben de leden en de buitengewone leden dezelfde rechten en verplichtingen.

Artikel 7

Leden en buitengewone leden zijn verplicht tot het betalen van contributie. Zij hebben het recht tot deelname aan de Algemene Vergaderingen en ontvangen alle daartoe strekkende mededelingen van het Bestuur. Door het secretariaat van de vereniging wordt een register van gewone en buitengewone leden aangelegd en bijgehouden.

Artikel 8

Het Bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste één maand, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 9

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  1. overlijden van het lid;
  2. opzegging door het lid;
  3. verhuizing van het gewone lid uit de wijk, waarbij de mogelijkheid aanwezig is om het buitengewoon lidmaatschap aan te vragen;
  4. opzegging namens de vereniging;
  5. ontzetting uit het lidmaatschap.
 2. Opzegging van het lidmaatschap namens de verenging kan slechts geschieden door het Bestuur, wanneer het lid, naar daartoe bij herhaling te zijn aangemaand, niet wenst te voldoen aan de financiële verplichtingen die aan het lidmaatschap zijn verbonden of een achterstand in de contributiebetaling heeft van een half jaar of langer. Bij het besluit wordt een opzegtermijn van tenminste vier weken in acht genomen. Van opzegging wordt het lid schriftelijk mededeling gedaan. Het Bestuur kan, indien er sprake is van overmacht, van deze regel afwijken.
 3. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het Bestuur dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Vergadering. De beslissing van de Algemene Vergadering is onherroepelijk. Het besluit van de Algemene Vergadering tot ontzetting van een lid, zal moeten worden genomen met tenminste twee/derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 10

Donateurs zijn zij, die de vereniging financieel willen ondersteunen met een jaarlijkse geldelijke bijdrage. Aan het donateurschap zijn geen rechten verbonden.

Bestuur

Artikel 11

Uit de leden wordt een Bestuur gekozen, waarvan het aantal bij huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.

Artikel 12

 1. De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering uit de leden benoemd, met dien verstande dat de voorzitter, de secretaris en de penningmeester in hun functie worden benoemd. Het Bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter en plaatsvervangers van de secretaris en de penningmeester aan.
 2. De in deze statuten nog nader te noemen vaste werkgroepen hebben recht op maximaal twee leden ter benoeming in het Bestuur voor te dragen, welke voordracht bindend is voor de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 13

Bestuursleden hebben voor de tijd van drie jaar zitting in het Bestuur. Ieder jaar treedt een derde van het aantal bestuursleden af volgens een daartoe op te stellen rooster van aftreden. Aftredende bestuursleden zijn opnieuw verkiesbaar, met dien verstande dat hun aftreden na drie aaneengesloten periodes onherroepelijk wordt. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien door besluiten dienaangaande in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Wanneer in een artikel 12.2 bedoeld bestuurslid aftreedt wordt in zijn plaats opnieuw een bestuurslid benoemd op voordacht van de desbetreffende vaste werkgroep. Maakt een in artikel 12.2 bedoeld bestuurslid geen deelnemer uit van de desbetreffende werkgroep, die hem oorspronkelijk heeft voorgedragen, dan treedt hij als zodanig uit het Bestuur.

Artikel 14

Het Bestuur is belast met het besturen der vereniging. Alle bestuursleden gezamenlijk, alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in- en buiten rechte te vertegenwoordigen. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen en voor het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het Bestuur de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.

Besluiten in het Bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Besluiten zijn slechts geldig wanneer deze zijn genomen in een vergadering waar tenminste 2/3 deel van het aantal zitting hebbende bestuursleden aanwezig is.

Werkgroepen

Artikel 15

De Algemene Vergadering stelt vaste werkgroepen, die zich bezighouden met het behartigen van nader vast te stellen onderdelen van het werkterrein van de vereniging. Alleen leden van de vereniging kunnen voor het lidmaatschap van een vaste werkgroep in aanmerking komen.

Artikel 16

De leden van de werkgroep worden door de Algemene Vergadering benoemd. Hun vervanging en aftreden worden geregeld bij huishoudelijk reglement.

Besluiten van een werkgroep, die consequenties hebben voor de vereniging, behoeven de goedkeuring van het Bestuur.

Algemene Vergadering

Artikel 17

De Algemene Vergadering, die tenminste tweemaal per jaar wordt gehouden, is binnen de vereniging het hoogste orgaan en is derhalve bevoegd alle besluiten van de vereniging te nemen, die ten behoeve van het functioneren van de vereniging dienstig worden geacht, mits deze niet in strijd is met de statuten.

Artikel 18

 1. Jaarlijks wordt in een Algemene Vergadering, zo mogelijk te houden binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, verslag gedaan van het door het Bestuur gevoerd beleid en de werkzaamheden binnen de vereniging, alsmede van het financiële beleid, onder overlegging van de nodige bescheiden. Het Bestuur dient zorg te dragen voor het opstellen en het tijdig in kennis brengen van de leden van deze bescheiden.
 2. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks, doch in ieder geval dertig dagen vóór de in sub 1 genoemde vergadering een commissie van onderzoek, die belast is met de controle over de gevoerde financiële administratie. De commissie brengt in de in sub 1 van dit artikel bedoelde Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen. In de commissie hebben zitting drie leden, die geen deel uitmaken van het Bestuur. Het Bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen en haar inzage te geven in de boeken en bescheiden de vereniging.
 3. Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het jaarverslag en de rekening en de verantwoording strekt het Bestuur tot decharge.
 4. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de Algemene Vergadering een andere commissie van onderzoek, bestaande uit tenminste drie leden, welke belast worden met een nieuw onderzoek naar het gevoerde financiële beleid. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen één maand na de benoeming brengt zij aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook die goedkeuring geweigerd, dan neemt de Algemene Vergadering die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 19

Eveneens jaarlijks wordt in een Algemene Vergadering, zo mogelijk in maand oktober, door het Bestuur aan de leden een werkplan voor het komende jaar voorgelegd, dat ondermeer de actiepunten omvat, waaraan de vereniging prioriteit zal geven. Tevens wordt een begroting van de te verwachten inkomsten en uitgaven aan de leden voorgelegd.

De Algemene Vergadering kan aan het werkplan en de begroting zijn goedkeuring onthouden, in welk geval het Bestuur binnen een maand na de vergadering een nieuw werkplan of een nieuwe begroting opstelt. Binnen een periode van één maand na het verschijnen van deze nieuwe voorstellen dient het Bestuur met inachtneming van een termijn van ten hoogste één maand een tweede Algemene Vergadering uit te schrijven.

Indien ook in deze vergadering geen goedkeuring wordt gegeven, neemt de Algemene Vergadering die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 20

De Algemene Vergadering is bevoegd tot het vaststellen van de hoogte van de contributie, het machtigen van het Bestuur tot het nemen van maatregelen, het vaststellen of wijzigen van het huishoudelijk reglement en ander regelingen, voor zover deze niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten.

Artikel 21

Het Bestuur is gehouden een Algemene Vergadering bijeen te roepen, wanneer daartoe een ondertekend schriftelijk verzoek wordt ingediend door tenminste twintig leden.

Indien dit aantal groter is dan 1/10 gedeelte der stemmen in de Algemene Vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig zijn of vertegenwoordigd zijn, komt dit recht toe aan laatstgenoemd 1/10 gedeelte.

In het onderhavige geval wordt de vergadering binnen drie weken, na ontvangst van het verzoek door de secretaris, gehouden.

Artikel 22

 1. Alle gewone en buitengewone leden hebben toegang tot de Algemene Vergadering en hebben daar een stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid, tenzij dit bij de oproeping van de vergadering is uitgesloten en de Algemene Vergadering vóór de betreffende stemming voor deze uitsluiting toestemming heeft verleend.
 2. Het Bestuur is verplicht tenminste acht dagen voor de datum van een Algemene Vergadering aan alle leden schriftelijk melding te doen van tijd en plaats der vergadering, alsmede van de te behandelen onderwerpen.
 3. Besluiten kunnen door de Algemene Vergadering worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden en met gewone meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Bij staking van de stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Indien bij stemming over personen geen meerderheid aanwezig is, wordt een tweede stemming gehouden. Staken ook dan de stemmen dan beslist het lot. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

Artikel 23

 1. De Algemene Vergadering kan een besluit nemen tot schorsing of ontslag van een bestuurslid. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.
 2. Een besluit tot aftreden van het gehele Bestuur kan slechts worden genomen in een daartoe speciaal bijeen geroepen Algemene Vergadering, waar tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is. Een dergelijk besluit vereist bovendien een meerderheid van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Geldmiddelen en boekjaar

Artikel 24

De inkomsten van de vereniging kunnen.bestaan uit:

 1. contributie van de leden;
 2. donaties en giften;
 3. renten en opbrengsten uit vermogen;
 4. erfstellingen en legaten;
 5. subsidies;
 6. opbrengsten uit bijdragen voor activiteiten;
 7. andere baten.

Artikel 25

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.

Advies en bijstand

Artikel 26

Het Bestuur kan commissies instellen, die tot taak hebben hem van advies te voorzien. In deze commissies kunnen personen zitting hebben, die geen lid van de vereniging zijn.

Artikel 27

De vereniging kan zich ten aanzien van haar werkwijze laten adviseren en bijstaan door deskundigen. Deze hebben toegang tot de vergaderingen van Bestuur, werkgroepen en leden, maar hebben geen stemrecht. Indien de vereniging overgaat tot het benoemen van vaste, bezoldigde of onbezoldigde adviseurs, wordt in overeenstemming met de statuten en het huishoudelijk reglement, een taakomschrijving ten behoeve van de adviseurs vastgesteld waarin ook de verhoudingen ten opzichte van de vaste werkgroepen en andere groepen binnen de vereniging worden geregeld.

Huishoudelijk reglement

Artikel 28

De bepalingen in deze statuten worden nader uitgewerkt in een huishoudelijk reglement, dat in overeenstemming dient te zijn met het bij de statuten geregelde.

Indien er behoefte bestaat aan regelingen, die niet in de statuten zijn vastgelegd, kunnen deze na goedkeuring van de Algemene Vergadering in het huishoudelijk reglement worden opgenomen.

Wijzigingen en ontbinding

Artikel 29

Een besluit tot wijziging of aanvulling van deze statuten, alsmede een besluit tot ontbinding van de vereniging, behoeft de goedkeuring van tenminste twee/derden der uitgebrachte geldige stemmen in een Algemene Vergadering, waar tenminste de helft van het aantal op dat moment in het ledenregister ingeschreven leden aanwezig is. Is het aantal aanwezige leden minder dan de helft van het aantal ingeschreven leden dan wordt binnen een maand daarna opnieuw een vergadering uitgeschreven en gehouden, waar dezelfde voorstellen als in de eerste vergadering worden behandeld. Deze vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige leden hierover besluiten nemen, waarbij de vereiste meerderheid van twee/derden der stemmen van kracht blijft.

Artikel 30

Bij ontbinding van de vereniging wordt het laatst zittende Bestuur met de vereffening belast. Eigendommen en kasgeld van de vereniging worden besteed aan een ANBI, in de vergadering waarin tot ontbinding is besloten, met een soortgelijk doel.

Artikel 31

In alle gevallen waarin deze statuten, het huishoudelijk reglement en eventuele andere reglementen niet voorzien, beslist het Bestuur der vereniging, daartoe al naar gelang het onderwerp gemachtigd door de Algemene Vergadering.

ZAANDAM
28 januari 1977
Laatste wijziging: 8 juli 2019 (Artikel 30)