Organisatie

De organisatie van de Vereniging Wijkoverleg Oud-West bestaat uit:

  • Bestuur
  • Vrijwilligers
  • Leden
  • Werkgroepen
  • Donateurs en sponsoren

Het bestuur

In de Statuten van de Vereniging wordt het bestuur beschreven in de artikelen 12, 13 en 14. Op dit moment zijn er drie bestuursleden. De functie van penningmeester wordt vervuld door voorzitter en secretaris.

Voorzitter:
De heer G. (Geert) Spiering

Bestuurer:
Mevrouw J. (Joke) Grinwis

Secretaris:
Mevrouw Y. (Yvon) Jordans

Vrijwilligers

De Vereniging kent diverse vrijwillige functies. Een aantal leden is werkzaam in de verschillende werkgroepen, de website (redactie en beheer) wordt door twee vrijwilligers onderhouden, er is een kascommissie en ook bij evenementen worden veelal leden gevraagd voor hun vrijwillige medewerking.

Leden

De Vereniging kent gewone leden en buitengewone leden. Daarnaast kent de Vereniging ondersteunende leden (donateur). Leden betalen jaarlijks € 10,- contributie.

Deelname overmaken:
U kunt uw jaarlijkse deelname overmaken op rekening NL46 INGB 0003 7593 00 t.n.v. Vereniging Wijkoverleg Oud-West o.v.v. uw naam en adres.

Werkgroepen

De Vereniging kent verschillende werkgroepen, sommige actief en andere alleen dan wanneer dat nodig is. De samenstelling en taken van een werkgroep zijn beschreven in artikel 8 van de Statuten.

Donateurs en sponsoren

De vereniging kent, naast leden en buitengewone leden, ook ‘ondersteunende’ leden. Deze nemen niet actief deel aan de vereniging maar steunen de Vereniging jaarlijks met een (financiële) gift. De ondersteunende leden hebben vroeger in de wijk Oud-West gewoond of op ander manier nog binding met onze wijk. Sponsoren zijn bedrijven en partners die jaarlijks een financiële bijdrage doen, adverteren of eenmalig een gift doen voor bijvoorbeeld een evenement of andere gebeurtenis.

ANBI

Het bestuur heeft in december 2018 een aanvraag bij de belastingdienst ingediend om de Vereniging aan te merken als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In overleg met de Belastingdienst zijn de statuten en de website aangepast. De Vereniging heeft nog geen definitief bericht over de ANBI-status ontvangen.

De website heeft daarom een aparte ANBI-pagina, waarin staan: Het ANBI-logo, Jaarverslag, Jaarrekening en Financieel Verslag.

Zie ook: