Organisatie

De organisatie van de Vereniging Wijkoverleg Oud-West bestaat uit:

  • Bestuur
  • Vrijwilligers
  • Leden
  • Werkgroepen
  • Donateurs en sponsoren

Het bestuur

In de Statuten van de Vereniging wordt het bestuur beschreven in de artikelen 12, 13 en 14. Op dit moment zijn er drie bestuursleden. De functie van penningmeester wordt vervuld door voorzitter en secretaris.

Voorzitter:
De heer G. (Geert) Spiering

Vice-voorzitter:
Mevrouw J. (Joke) Grinwis

Secretaris:
Mevrouw Y. (Yvon) Jordans

Vrijwilligers

De Vereniging kent diverse vrijwillige functies. Een aantal leden is werkzaam in de verschillende werkgroepen, de website (redactie en beheer) wordt door twee vrijwilligers onderhouden, er is een kascommissie en ook bij evenementen worden veelal leden gevraagd voor hun vrijwillige medewerking.

Leden

De Vereniging kent gewone leden en buitengewone leden. Daarnaast kent de Vereniging ondersteunende leden (donateur). Leden betalen jaarlijks € 10,- contributie.

Deelname overmaken:
U kunt uw jaarlijkse deelname overmaken op rekening NL46 INGB 0003 7593 00 t.n.v. Vereniging Wijkoverleg Oud-West o.v.v. uw naam en adres.

Werkgroepen

De Vereniging kent verschillende werkgroepen, sommige actief en andere alleen dan wanneer dat nodig is. De samenstelling en taken van een werkgroep zijn beschreven in artikel 8 van de Statuten.

Donateurs en sponsoren

De vereniging kant naast leden en buitengewone leden ook ‘ondersteunende’ leden. Deze nemen niet actief deel aan de vereniging maar steunen de Vereniging jaarlijks met een (financiële) gift. De ondersteunende leden hebben vroeger in de wijk Oud West gewoond of op ander manier nog binding met onze wijk. Sponsoren zijn bedrijven en partners die jaarlijks een financiële bijdrage doen, adverteren of eenmalig een gift doen voor bijvoorbeeld een evenement of andere gebeurtenis.

Zie ook: