Statutenwijziging van artikel 30 notarieel vastgelegd

Op 28 januari 1977 werd de Vereniging Wijkoverleg Oud-West middels een notariële akte opgericht. Sedertdien werden de statuten nooit gewijzigd, maar daar is nu verandering in gekomen.

Algemene Ledenvergadering

Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering van 2019, op 15 mei, vertelde de voorzitter dat het Bestuur van de Vereniging voornemens was een wijziging (notarieel) te laten vastleggen met betrekking tot Artikel 30. De tekst van het artikel luidde toen:

Artikel 30

Bij ontbinding van de vereniging wordt het laatst zittende Bestuur met de vereffening belast. Eigendommen en kasgeld van de vereniging worden besteed aan een, in de vergadering waarin tot ontbinding is besloten, aangewezen doel.


In 1977 is dat zo vastgelegd. Tijdens de ALV legde de Voorzitter uit dat, mocht de Vereniging worden ontbonden (laten we hopen dat dat nooit zal gebeuren), de eigendommen en het kasgeld worden besteed zoals gesteld in artikel 30. Heden ten dage is het zo dat in zo’n geval een deel daarvan als belasting zou moeten worden afgedragen. Zonde! Hoe kunnen we dat voorkomen?

ANBI

ANBI-logoDe afkorting ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. “Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is een instelling met bepaalde belastingvoordelen in Nederland. Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als ANBI worden aangemerkt. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie.” (Bron: Wikipedia)

Om nu te voorkomen dat bij het ontbinden van de Vereniging belasting afgedragen moet worden, is het van belang dat in de Statuten onderstaande is vastgelegd:

Notarieel vastgelegde wijziging van Artikel 30

Bij ontbinding van de vereniging wordt het laatst zittende Bestuur met de vereffening belast. Eigendommen en kasgeld van de vereniging worden besteed aan een ANBI, in de vergadering waarin tot ontbinding is besloten, met een soortgelijk doel.

Wat vindt ‘De Vereniging’ hiervan?

Het wijzigen van een Artikel in de Statuten is te vergelijken met een wijziging in de Grondwet: Dat doet men niet zomaar even. De leden moeten kennis hebben genomen van het voorstel van – in dit geval – het Bestuur. En dan moet er over gestemd worden. En die stemming is niet zomaar even handje hoog houden of een vakje rood maken. Ook hier gelden strikte regels waaraan voldaan moet zijn, wil een notaris het bekrachtigen.

In het kort kwam het er op neer dat de stemming tijdens de Algemene Ledenvergadering niet geldig was doordat er die avond niet genoeg leden aanwezig waren. Daarom moest een tweede stemronde, op 5 juni, uitkomst brengen. Bij die tweede stemronde, in het zijgebouw van de Westzijderkerk, was het aantal deelnemers niet van belang maar wel de uitkomst. De aanwezigen hebben toen ingestemd met de voorgenomen artikelwijziging.

Waarvan akte.