Parkeerbeleid en het klimaat

Klimaatbeleid in kleine stappen. Juist op wijkniveau is het van belang te kijken hoe we de pijlers van het klimaatbeleid kunnen inpassen in de inrichting van onze wijk. Meer bebouwing in onze wijk heeft gevolgen voor het milieu. Er komen dan meer mensen in onze wijk: zij hebben meer gas, water en elektra nodig. Er moeten meer scholen, meer voorzieningen komen. De mensen moeten ook werk hebben, naar hun werk kunnen gaan en de kinderen kunnen laten opvangen.

Dat heeft gevolgen voor de straten, wegen, het ontsluiten van verkeer en het parkeren.

Wij willen ons richten op de auto.

Door het verminderen van het bezit en gebruik van de auto kan de wijk leefbaar blijven en werkt men ook mee aan het klimaatbeleid. Er zullen oplossingen moeten komen voor de vermindering van het gebruik van de auto naar ander vervoer. Met deze brief willen wij aandacht vragen voor de problematiek van het terugdringen van het autobezit en gebruik en het instrument van parkeerbeleid.

Parkeernota 2016

In de evaluatie parkeernota 2016 is vooral gesproken over het invullen van “Waar komen parkeerplaatsen en blauwe zones e.d.”

Waar we nu tegen aanlopen is dat het aantal gebouwde en te bouwen woningen met de daarbij de dito gevraagde parkeerplaatsen in de knel komt.

Steeds moeilijker wordt het om het aantal parkeerplaatsen voor nieuw te bouwen woningen in onze wijk te realiseren. De projectontwikkelaar/bouwer heeft echter de mogelijkheid het aantal parkeerplaatsen af te kopen.

Dat lost het parkeerprobleem echter niet op.

Op dit moment zijn in onze wijk het totaal aantal parkeerplaatsen ongeveer voldoende voor het aantal woningen. Dat geldt zeker niet voor alle straten in onze wijk. Aan de hand van de verstrekte vergunningen in de wijk Oud-West kan men een duidelijk beeld verkrijgen over de parkeerdruk in onze wijk. Het aantal parkeervergunningen staat in een redelijke verhouding met het aantal parkeerplaatsen. Er is geen wachtlijst.

Bij het meer bouwen van woningen in onze wijk en het splitsen van woningen met de daarbij behorende parkeerplaatsen zal die parkeerdruk (verhouding aantal parkeerplaatsen en aantal woningen) toenemen. Met negatieve gevolgen, zoals de vermeerdering van het autobezit, het zoeken van bewoners met een auto naar een parkeerplaats, voor het brandstofverbruik en de plaats die een auto inneemt.

Met het toenemen van het aantal woningen, gekoppeld aan het autobezit, zal de druk op de wegen en de ontsluiting van de wijk voor nog meer files in de wijk gaan zorgen en door de ligging van onze wijk zullen de ontsluitingen op een gegeven moment verstoppen. Oplossingen in de zin van het ontsluiten van onze wijk naar de Provinciale weg of de Vincent van Goghweg hebben geen zin, omdat daar ook de wegen vol lopen. Het betaald parkeren kan een instrument worden om het auto bezit te beperken en te reguleren.

Uitgangspunt van onze notitie is dat het totaal aantal parkeerplaatsen in onze wijk moet overeenkomen met het aantal te vergeven parkeervergunningen. Parkeerplaatsen kunnen niet meer afgekocht worden. De woning waarvoor geen parkeerplaats gerealiseerd kan worden, krijgt een label (autovrij). Dat betekent er geen parkeervergunning kan worden verkregen. Niet in het heden in een gebied van betaald parkeren en in de toekomst niet.

Door de vermindering van het gebruik van de auto zal er gezocht moeten worden naast het huidige openbaar vervoer, naar een kleinschalig openbaar vervoer in onze wijk en daaromheen. Ook het stimuleren van het gebruik van de deelauto’s zou aandacht moeten krijgen. Bijvoorbeeld door bij het gebruik van deelauto’s het betaald parkeren gratis te laten zijn. Andere vormen van vervoer zoals fiets, bromfiets en lopen kunnen daardoor bevorderd kunnen worden in combinatie van ander openbaar vervoer.

Invoering van Betaald parkeren wordt op dit moment toegepast indien bewoners van een wijk daarom vragen, of omdat het uit veiligheid noodzakelijk is.

Bouwbesluit

Wijzig het bouwbesluit en koppel het aan het betaald parkeren zodanig dat de projectontwikkelaar met betrekking tot het bouwen van woningen de volgende opties heeft voor parkeerplaatsen:

  • Realiseren van een aantal openbare parkeerplaatsen gekoppeld aan de betreffende woningen.
  • Realiseren van een aantal woningen zonder parkeerplaats en die dus geen recht hebben op een vergunning in een gebied waar betaald parkeren is of in de toekomst zal komen.
  • Realiseren van een aantal woningen met een parkeerplaats en dus geen recht hebben op een vergunning in een gebied waar betaald parkeren is.

Wijzig het parkeerbeleid tevens dat het niet alleen het draagvlak moet hebben bij de bewoners maar dat ook uitgegaan kan worden indien de parkeersituatie naar oordeel van de gemeente in een wijk dat vraagt.

Voordelen:

  • Door het beperken van parkeerplaatsen kan het aantal te bouwen woningen groter worden.
  • Het aantal auto’s in de wijk vermindert/blijft hetzelfde en daardoor ook de druk naar de ontsluiting wegen op wijkniveau en op gemeentelijk niveau.
  • Door kleinschaliger openbaar vervoer kan gedacht worden aan het toepassen van elektrische auto’s.
  • De uitstoot van CO2 kan beperkt worden.
  • De infrastructuur zal veilig geworden, enerzijds door het meer gebruik maken van de fiets, brommer en voetganger en anderszins door het afnemen van het autogebruik.
  • Mobiliteit zal niet afnemen maar kan groeien met minder autobezit.

Parkeerbeleid en klimaatzorgen