Notulen Wijkoverleg 14-05-2018

De eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van Oud West in 2018 vond plaats op maandag 14 mei in De Vertoeving op de Westzijde 82 te Zaandam. De aanvang was om 19:30 uur.

Om 19.30 uur werd de vergadering door de voorzitter geopend en heette hij de aanwezigen hartelijk welkom. Aanwezig waren ca. 25 bewoners/belangstellenden.

Vorige notulen en financieel verslag

 • De notulen van 21 november 2017 worden zonder wijziging goedgekeurd.
 • Kascommissieleden Hans van den Berg en Fred Konijnenberg verlenen décharge voor de financiën van 2017.
 • Het boekhoudprogramma waar nu mee wordt gewerkt kostte € 20,00 per maand. De voorzitter meldt dat er is overgestapt naar een boekhoudprogramma dat kosteloos is.

Ontwikkelingen in de Vereniging

 • De nieuwe secretaris, Yvon Jordans, stelt zich kort voor. Haar e-mailadres is secretaris@oudwest.nl.
 • De voorzitter doet een oproep voor een penningmeester en een activiteitenmanager.
 • De afgelopen periode waren er problemen met de mail c.q. de website. Een overstap naar een andere, meer betrouwbare provider wordt overwogen.
 • De kerstbingo in de Duivenclub was een redelijk succes; de paasbingo daarentegen was een enorme tegenvaller (slechts 2 deelnemers). Dit was o.a. te wijten aan communicatiestoornissen met de gemeente, waardoor er geen folders zijn verspreid. Deze bingo hebben wij toen afgeblazen.
 • Dit jaar zal er geen kinderwijkfeest worden georganiseerd. Er is tijdig subsidie aangevraagd, maar niet gehonoreerd. Bij het vorige wijkfeest hadden wij mazzel met een eenmalige subsidie. Wij gaan zoeken naar een andere oplossing.
 • Wij willen ons nu meer richten op de kerntaak van het bestuur en dat is informatie verzamelen en verstrekken over onze buurt.

Straat- en wijkaangelegenheden

Herengracht
Bewonersbrief herstraten deel Herengracht rijweg en trottoirband ter hoogte van huisnummer 49 t/m 107: deze herstrating om spoorvorming tegen te gaan is tijdelijk. Bij de nieuwe inrichting in 2019 wordt het riool vervangen en de straat heringericht. De bewoners worden tegen die tijd geïnformeerd. De Voorzitter heeft nagevraagd of ook herstel/herstraten Botenmakersstraat op de planning staat. Hem is medegedeeld dat hij daarvoor bij de Afdeling Beheer moet zijn en als er voldoende klachten zijn, gaat het ook in de Botenmakersstraat gebeuren.

Project Overtuinen achter Verkade
Het is de bedoeling dat de toegangsweg wordt verplaatst naar de oostkant van de fabriek, vanaf de Provincialeweg. Dit betekent minder vrachtverkeer op de Westzijde. Meer informatie is te vinden op de website van gemeente Zaanstad. De voorzitter heeft Saskia Krieger (van Gemeente Zaanstad) gevraagd om na de zomer informatie geven en zij is daartoe bereid.

Parkstraat
Is naar tevredenheid opgeknapt. De gemeente is welwillend geweest; vrijwel alle belangrijke punten zijn gehonoreerd. Het bruggetje blijft nog een aandachtspunt, Willem van Tijn gaat daarover. De voorzitter informeert bij hem wat de stand van zaken is.

Westzijde: nieuwe inrichting
De 1e en 2e fase zijn inmiddels afgerond. Inrichting zoals er nu uitziet is een opwaardering, het verkeer vermindert niet echt. Fietsersbond heeft bij de gemeenteraad verzoek gedaan om 30 km zone in te stellen en heeft daarbij onze steun gevraagd. Politie geeft aan dat zij niet kunnen controleren op overschrijding, want als zij bekeuren geeft een rechter aan dat als men harder dan 30 km kan rijden, de weg niet goed is ingericht.

In de 30 km zone is het niet mogelijk om vluchtheuvels te plaatsen. Dit zorgt er echter voor dat men niet goed kan oversteken. Biedt wel bescherming voor fietsers, maar niet voor voetgangers.

In september van dit jaar start fase 3 en vanaf januari 2019 fase 4. De inloopavond voor deze laatste 2 fases is dinsdag 15 mei. Oproep van de voorzitter: maak gebruik van deze avond en laat hen weten dat de vluchtheuvels terug moeten komen.
Na afronding van dit project zal na 1 jaar een evaluatie plaats kunnen vinden, geïnitieerd door ons?

Nieuwe Et Buut
Er moet een nieuwe kostenberekening worden gemaakt, omdat de vorige al meer dan 5 jaar geleden is gemaakt. De nieuwe kostenberekening wordt nog voorgelegd aan het college. Na de zomer vindt de Europese aanbesteding plaats, wat nog 3 maanden gaat duren. Het is hoe dan ook zeker dat de nieuwbouw er gaat komen.

Westzijde DNO Doen
Er zijn wat problemen met betrekking tot overlast, alcohol en drugs, geweest. De voorzitter heeft inmiddels contact gehad met de bewoner die heeft geklaagd. Hem geadviseerd om te praten met de Wijkmanager.

Bullekerk
Er is nog niets definitief bekend.

Acties/rondvraag

 • Vraag over Ford garage/oude dansschool: blijft nog een half jaar.Er zijn nog geen definitieve plannen bekend. Wij gaan informeren wat de stand van zaken is en dit geldt ook voor het oude ABN Amro gebouw.
 • Parkeerbeheer gemeente: Een bewoonster van de Herengracht heeft contact gehad met de gemeente over het parkeerbeheer met betrekking tot het aantal uren van de bezoekerspas (400 uur per jaar). Zij wilde meer uren per jaar voor bezoekers; de gemeente is van oordeel dat 400 uur per jaar ruim voldoende is. Wel heeft de bewoonster voor elkaar gekregen dat een caravan 3 dagen gratis voor de woning mag staan. De briefwisseling tussen de gemeente en de bewoonster is inmiddels op de website van de vereniging geplaatst.
 • Projectgroep Buurthuis is bezig te onderzoeken of een buurthuis in Oud-West haalbaar is.

Nieuwe Wijkmanager

Erik van Druenen stelt zich even kort voor. Hij is al eerder Wijkmanager geweest in de periode 2006 t/m 2009.

Sluiting

De voorzitter sluit om 20.30 uur de vergadering, gevolgd door de pauze.

Na de pauze:

Thema Nieuwe omgevingswet voor 2021

Presentatie door Anne Langenesch, Programma-manager voor de Omgevingswet van Zaanstad.