IKC Overtuinen: stand van zaken

Overtuinen ligt langs de Provincialeweg in Zaandam, 400 meter ten noorden van station Zaandam. Overtuinen bestaat uit vier deelgebieden. Het eerste gebied van Overtuinen (deelgebied D), aan de kant van de Provincialeweg, is bestemd voor (zorg) huurwoningen. Op het oostelijk deel van de Overtuinen komt een multifunctionele locatie met twee scholen, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en gymzaal.

Op 10 oktober schreef de Gemeente Zaanstad een brief aan de inwoners in de omgeving van basisschool Et Buut en Westerkim. De bedoeling is dat deze scholen een plaats zullen krijgen in het te bouwen Integraal Kind Centrum (IKC) Overtuinen.

Inhoud van de brief

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken ten aanzien van de nieuwbouw voor de scholen Et Buut en Westerkim in het Integraal Kind Centrum (IKV) Overtuinen.

Wat ging hieraan vooraf?
In juni 2017 hebben wij u middels een brief geïnformeerd over de stand van zaken van het uitwerkingsplan. Het uitwerkingsplan is inmiddels aan het college ter besluitvorming voorgelegd. Het college heeft op 10 oktober 2017 een positief besluit genomen.

Voor de zomervakantie heeft de gemeente een principeakkoord bereikt met het bedrijf Singeling B.V. gevestigd aan de Mauritsstraat over een verhuizing naar een andere locatie. Dit principeakkoord wordt naar verwachting het vierde kwartaal aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het college zal zich inspannen om conform het principeakkoord een goede verhuizing van Singeling B.V. mogelijk te maken zodat de eindoplossing beter is voor de school, beter voor Singeling B.V. en mooie kansen biedt voor Zaanstad met de herontwikkeling van de huidige bedrijvenstrook.

Het uitwerkingsplan
Het college is blij met het gesloten principeakkoord met Singeling B.V. en de mogelijkheid om het IKC te bouwen. Om het IKC te kunnen bouwen is een nieuw uitwerkingsplan nodig. Het is een belangrijke wens van de school, de buurt en de gemeente om geen verdere vertraging van de bouw van de school te veroorzaken. Daarom houdt het uitwerkingsplan nog rekening met de aanwezigheid van de bedrijfspanden en de bereikbaarheid van deze panden voor vrachtauto’s. Ook is ruimte gereserveerd voor een keerlus in de Mauritsstraat. Op het moment dat de verhuizing van Singeling B.V. een feit is, kan het bestemmingsplan voor de bedrijfskavels veranderd worden naar woningbouw. De keerlus is dan niet meer nodig. De school krijgt dan een groter speelplein. Dit is ook terug te lezen in het uitwerkingsplan.

Hoe nu verder?
Het nieuwe uitwerkingsplan wordt ter inzage gelegd van 19 oktober tot en met 30 november 2017. Gedurende deze periode heeft iedereen de mogelijkheid om een zienswijze op het uitwerkingsplan in te dienen bij het college. Na de inzageperiode kan het schoolbestuur starten met de aanbesteding van de nieuwbouw van IKC Overtuinen.

Informatiebijeenkomst
Op woensdag 1 november van 19.00 tot 21.00 uur organiseert Gemeente Zaanstad een inloopavond over het ontwerp-uitwerkingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning. De inloopavond vindt plaats in de Raadzaal van het Stadhuis, Stadhuisplein 100 Zaandam.

Tijdens de inloopavond kunt u het ontwerp-uitwerkingsplan en de overige stukken inzien en is er gelegenheid om vragen te stellen aan de aanwezige ambtenaren. U hoeft niet meteen om 19.00 uur aanwezig te zijn, u kunt op elk moment tussen 19.00 en 21.00 langskomen om de stukken in te zien.

Vragen?
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente.